8B
Ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lu Eciv IST LEN GEO BIO MAT            
ŢC MG CR GC PF DA
mat mat mat mat mat mat
Ma TEH MAT M/D LFR LRO              
DM DA PD SM HE
mat mat mat mat mat
Mi LEN LRO FIZ GEO CHI EFIZ            
CR HE MM GC MM EG
mat mat mat mat mat SalaSport
Jo O8 CHI MAT LFR LRO Drg            
DA MM DA SM HE CR
mat mat mat mat mat mat
Vi LRO LAT MAT FIZ IST REL            
HE HE DA MM MG ŢC
mat mat mat mat mat lnfo